ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

لێم بپرسن

بەکام پەیژەی ژیان سەردەکەوی؟

دەڵێم ئەو ڕێڕەوە گوڵڕێژ دەکەم

دەچێتە سەر تولەڕێیەکی ژیانی تۆ

لێم بپرسن

بەکام زمان پەیڤی شیعرت دەهۆنیەوە؟

دەڵێم ئەو پێناسەی وشەکانی

دەچێتەوە سەر ناوی تۆ

لێم بپرسن

بە کام بادە سەر مەست دەکەی؟

دەڵێم هێشتا لێوم تەڕە بەتنۆکی

ئەو ئاوەی ڕژا لە ماچی تۆ

لێم بپرسن

کامە هەوار دەواری تۆیە؟

دەڵێم وەک باڵندە دەخولێمەوە

چڵێ لە درەختی ئەوینت دەکەم بە هێلانە

بۆ دڵنەواییەکانی تۆ

لێم بپرسن

بۆچی هێندە پەیوەست بووی بەشەو؟

دەڵێم گەردەنی دەیان ڕۆژم لەدامێنی

لەخاچ داوە بەخاتری ئەوەی

ڕوخساری دەچێتەوە سەر چاوی تۆ

لێم بپرسن

بۆچی دوای ڕاڤەکردنی جارانیشن هەر لە

ژمارە (٥) دەوەستی؟

دەڵێم پێنج پیتم کۆکردەوە

بوو بە (دڵی من) ناوەکەی تۆ