ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

 رێـوی

نـزیــک گـونـــدێکی کورســـــتان

شـەوێـــکی تـاریــــکی زســـــتان

* * * *

رێـویيـەک هـات ، بە مـاتە مــات

ویستی مریشکێ بگـرێ و بیـبات

* * * *

مـابـــووی بـگــات بـە کـــــولانـە

ســەری نـەگـــرت ئـەم پـيــــلانـە

* * * *

ســـەگـە بــــازە لـێـی دەرپــــەڕی

هـەڵـــــــــیـبـڕی و پـــێی دەوەڕی

* * * *

بـــــازە گــرتی و هـەڵـيشــــەپـان

رێـــوی دەگـــریـا و دەیــــزێــڕان

* * * *

تــۆبـە تــۆبـە ، هـەر ئـەمجـــارە

وازدەهـێــــــنـم لـــەم رەفـتـــــارە

* * * *

رێـــوی تــۆبـە تــۆبـەت درۆیـــە

فـێـڵــبـاز كـێ بــڕوای بـە تـۆیـــە

* * * *

ئیـتـر ئـەو رێـویـیـە بـەدفــــــەڕە

نـەهــــــــــاتـەوە بــۆ دەڤـــــــەرە

نەرویـج : ٢٠١٩