ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

 ڕۆستەم خامۆش/ کۆڕۆنا

بــــــــــڕۆ بــــــــڕۆ کـۆڕۆنـا

بــــــڕۆ دوورکــــەوە لێمـان

ڕێـنـمــایـیـمـــان وەرگـــرت

چەند پاکە شوێن و جێمـان

 

تـا بـژیــــن بـــە لـەشـساغی

وا بـــە ڕێــکـــی پـابەنـدیـن

پـــابــەنـــد بـــە ڕێـنــمـایـی

واتـا ژیـر و هـۆشــمـەنـدیـن

 

بـەڵێــن بــێ و بـڕیـارمــانـدا

بـەردەوام دەسـتمان بشۆین

بـــــۆ شــوێـنـی قــەرەبــاڵـغ

نـاچیـن و هــەرگیــز نـاڕۆین

 

تـەنــدروســــتــیـمــان دەوێ

بــۆ خـۆمـان و ئــەو خـەڵـکە

ژینمان خۆشـدەوێ و دەڵێین

خــۆپــاراســـتـن بـــە کـەڵـکە

           شیعر بۆ منداڵان