ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

 

شـــاری کـەرکــــــــــووکی نـــــــــــازدارم

بـــــــــووکی ژاکـــــــــاوی خـەمـبــــــــارم

* * * * *

جــــــــوانی بـەڕێــــــــــزی شـــــــیـریـنـی

خـــــــــاوەنی تـــــــــــاجی زێــــــــــڕیـنـی

* * * * *

دڵ بـەخــــــەم و چـــــــاو بـە گـریــــــــان

خـەڵــــــکـانـت نیـیــــــــانـە ژیــــــــــــــان

* * * * *

تـۆ یـــــــــاری دەســـــــتـی نـاحــــــــەزی

خـۆڕاگـــــــــــــــریـت و نـابـــــــــــــــەزی

* * * * *

تـۆ خــــــــاوەنی گــــــــڕی گـەشــــــــیـت

تـۆ سـەرچــاوەی زێــــــڕی رەشــــــــیـت

* * * * *

دوژمــــــــــــــنـان دەورەیــــــــــــان داوی

بـێ دەســــــــــــەڵاتی دامــــــــــــــــــــاوی

* * * * *

خــــــــاوەنی بـە ســـــــەدان داســــــــتـان

مـەشــخـەڵی هــــــــیـوای کوردســـــــتـان

* * * * *

نـزرگـــــــەی رێـــــــــز و دیــــــــــنـداران

لانــــــــەی کـــــــــوردانی نـــــــــــاوداران

* * * * *

کەرکــووک ئـەی خــاوەن بـەهــــرەمـەنـد

سـەرچــــاوەی هـــــیـوای، دەوڵــــەمـەنـد

* * * * *

گـــــەلـت هـــــــەژار و زۆر بـرســــــیـیـە

ژيـــــــــانـیـان پــــــڕ لـە مـەتـرســــــیـيـە

* * * * *

نــــــــاوت ئـەبـــــــەیـن بـە تـرســــــــەوە

کـەســـــــــت نـایـــــــــە بـە پـرســــــــەوە

* * * * *

تـاجـــــــی زیــــــــڕت لـە ســـــەر دایـــــە

کــوا ـ کــەی ـ چــــی بـە تـــــۆ رەوایـــــە؟!

* * * * *

ژیــــنـی گـــــەلـت مـەمـــــرە و مــــــەژی

قـەڵاچـــــــۆیـە و کـــــــۆمـەڵ کـــــــــوژی

* * * * *

ئـەی پـایـتـەخــــتـەکـەی کوردســـــــــتـان

ئـەخــــوازیـن بـــۆت ژیـــــن و ژیــــــــان

* * * * *

هـەمـیـشـــــە پـەســــــت و خـامــــــۆشـی

راهــــــــــاتـووی ســــــــزا بـنـــــــــۆشـی 

٨/ مـــای/٢٠٠٦