ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

لەوانەیە نەمناسیەوە !

واباشە ئێستا ڕێگاکان بارکەیـن

دەرگاکان ،

بەکراوەیی ڕازی کەینەوە !

خۆمان وا ڕابێنیـن لە خەتمکـــردنی دووری

ئاوێنەیەک بین ،

زوڵفی شیعر وشککەینەوە !

ئەی یــار

چەند قسەیەکم لەسەر تاقەکە دانابوون

خەریکە فانۆسەکە تەماشایان دەکات !

من دەزانم

مانەوە لەناو دوکەڵی ئەو فڕینە چەند سەختە

بۆیە ئێستاش ئاشقانەتر لەو دەم

وەک شیعرێکی خەڵەفــاو

دەست بۆ بریقەی زۆر وشە دەبەم !!

با فیردەوسی ئەو ڕوانینەم

دڵتەنگـی بارانت بۆ نەگـێڕێـتــەوە

نەکا لەکۆڵانی شیعرێــکا بۆ چپەیەک تەڕت کات !

لێت ناشارمەوە ،

ڕۆژنیە چاوم لە دەقێکــا نەخنکـــێ

تۆم هێندە لەنێو جریوەی سینگم دا ون کردووە

زۆر کات

لەترسی ئەوەی نەکـــا

باڵندەیەک بێ بۆ دەنکــەگەنم

دەنوک لە سەرنجێکـم بدات !!