ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

هەروەک ئەوەی

لەنێو قومارخانەیەکدا نوێژ بکەین و

نزا بۆ بردنەوە بکەین

کەچی بەرماڵ و نیشتمان بدۆڕێنین

٭٭٭٭٭

وەکو ئەوەی

لە مزگەوتی حەیدەرخانە

دامە بکەین و

جاشەهارە

داشەکانمان لێبخوات و

ئاغایەکانیش عەفوکا

٭٭٭٭٭

رێک وەک ئەوەی

لەنێو کەشتی چەتەکانی دەریا بین و

خۆمان بەرۆبنهود بزانین

لە سێگۆشەی بەرمۆدا نقوم بین و

بۆ هەمیشە

رێگەی دەرچوون پێنەزانین

٭٭٭٭٭

هەر رێک ئاوا

نوێژیش دەکەین و قوماریش

لە یەک کاتدا

نێچیریشین تیرەماریش

رێکرێک ئاوا

بەکەسیش ناڵێین ماڵ ئاوا.