ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

 

گوێی راستەمیان قانگ دا

گوێی چەپەم

فێرە جگەرە کێشان بوو

٭   ٭   ٭

ددانی شیریم

شیرینی وەراندی

هەمیشەیش تاڵی

٭   ٭   ٭

بەراستە دەنووسم

بەراستە شوت دەکەم

دەست و پێی چەپم بینەرن

٭   ٭   ٭

داکم نوشتەیەکی

بەشانی راستمەوە هەڵواسی

بەدەستی چەپم لێمکردەوە.